KOROİD PLEKSUS KİSTİ (BEYİNDE KİST)

Koroid pleksuslar beyin omurilik sıvısını salgılayan ve ventrikül olarak adlandırılan beyin boşluklarında bulunan sıvıyı üreten bezlerdir. Bu bezlerde meydan gelen kistler koroid pleksus kisti olarak adlandırılır.  Koroid pleksus kistinin (KPK) sıklığı bebeğin cinsiyetinden bağımsız olarak %0,18 ile 3,6 arasındadır. Gebelik yaşı ilerledikçe, çoğunlukla 26 ile haftalar arasında, kist geriler. Tipik olarak geçicidir. Bazen doğuma kadar sebat edebilmektedir. Bu durum herhangi bir sorun yaratmamaktadır. Eşlik eden anomali yokluğunda normalin bir varyantıdır. Düşük riskli gebe grubunda kromozom anomalisi riski %1’dir. Çoğunlukla trizomi 18 (Edwards Sendromu) ile birliktedir, fakat nadiren trizomi 21 (Down sendromu) ve triploidi ile birlikte olabilir. KPK trizomi 21 için minör belirteç olarak düşünülse de trizomi 21’li fetuslardaki KPK prevalansı genel popülasyonla benzerdir (%1,4). Bu nedenle, trizomi 21 riskini arttırmamaktadır. 

KPK normalin bir varyantı olup, trizomi 21 olgularındaki sıklığı genel popülasyonla benzerdir. Anne kanında fetal DNA testi yaptırılabilir. Rutin gebelik izlemi önerilir.